(021) 66480377-66975711

هنر داستان‌نویسى

(دیدگاه 1 کاربر)

210,000تومان

ابراهيم يونسى

ابراهیم یونسی به سال ۱۳۰۵ در بانه متولد شده، در جوانی برای تحصیل به دانشگاه سوربن فرانسه و دکتری اقتصاد گرفت و سپس به ایران آمد و به ارتش پیوست و در ارتش هم یک پایش را از دست داد. او با وجود اینکه در فرانسه تحصیل کرد و با این زبان آشنایی داشت، مترجم زبان انگلیسی شناخته می‎شد و ظاهرا از میان بیش از هفتاد تا هشتاد اثری که با نام خود و یا نام مستعار سیروان آزاد ترجمه کرده تنها یک عنوان آن از زبان فرانسه برگردانده شده است!

پیش از هر چیز باید گفت که مراد از داستان در ایتن کتاب، داستان کوتاه است که در زبان فارسی امروز، مفهوم معادل (Nouvelle) را یافته است. با این توضیح، حد مطالعه ما در موضوع داستان که مفهوم عام تر دارد مشخص می گردد. کار مولف در پرداختن این کتاب، بیشتر تدوین نظریات گروهی از سخن شناسانی است که بررسی عقاید و آراء شان در کار داستان نویسی مورد قبول و اعتنای نویسندگان به نام است.

توضیحات

گزیده ای از کتاب هنر داستان‌نویسى

ابراهیم یونسی یکی از نویسندگان و مترجمان مشهور کشور بود که بیش از ده‌ها عنوان کتاب نوشته و ترجمه کرده، بسیاری از آثار مطرح ادبیات جهان و آثار پژوهشی با ترجمه وی شناخته می‌شود.

در آغاز کتاب هنر داستان‌نویسى، می خوانیم

فهرست مطالب

فصل اول، کلیات :           9ـ 40

داستان کوتاه چیست؟ ـ مشخصات داستان کوتاه ـ تعریف ـ نکاتى مقدماتى درباره «طرح داستان» ـ نکات اساسى طرح ـ انتخاب و رعایت نکات دستورى ـ از چه باید پرهیز کرد؟ ـ چند نکته مقدماتى در مورد «گفتگو» ـ «تم» و موضوع داستان ـ شخصیت داستانى و تم داستان ـ نقل ـ توصیف ساده ـ محیط داستان.

فصل دوم، طرح :            41ـ 68

مقدمه ـ طرح داستان به چه چیزها نیاز دارد؟ ـ رعایت وحدت‌ها: وحدت طرح، وحدت زمان، وحدت مکان، وحدت آکسیون ـ موقعیت زمانى طرح ـ طرح و انگیزه ـ انتخاب طرح ـ طبقه‌بندى طرح‌ها ـ در ساختن طرح از چه باید اجتناب کرد؟ ـ یادداشت طرح‌ها ـ مطالب روزنامه‌ها ـ بناى طرح.

فصل سوم، داستان را چگونه باید گفت :     69ـ 150

اصول کلى ـ طریقه سوم شخص ـ طریقه اول شخص مفرد ـ داستان در قالب نامه یا نامه‌ها ـ داستان در قالب دفترچه یادداشت روزانه ـ بهترین شیوه ـ عنوان داستان: اهمیت عنوان داستان ـ اختصاصات عنوان داستان ـ نمونه‌هایى از عناوین خوب ـ عنوان داستان را کى باید انتخاب کرد ـ مقدمه داستان ـ وظیفه مقدمه ـ مقدمه را چگونه باید نوشت؟ ـ مقدمه با گفتگو ـ استفاده از گفتگو براى
کاراکتریزاسیون (توصیف عملى) ـ استفاده از گفتگو براى انتقال محیط داستان ـ استفاده از گفتگو در مقام درآمد ـ مقدمه نقلى ـ استفاده از مقدمه نقلى در توصیف ـ استفاده از مقدمه نقلى براى انتقال محیط ـ استفاده از مقدمه نقلى براى شروع آکسیون ـ مقدمه نقلى به عنوان پیش درآمد مقدمه اصلى ـ مقدمه نقلى را مى‌توان براى معرفى پرسناژى که خود، داستان را در اول شخص خواهد گفت به کاربرد ـ مقدمه چگونه باید باشد.

فصل چهارم، تنه داستان : 151ـ 276

اجزاء اصلى ـ واقعه یا حادثه در داستان ـ موقعیت حوادث ـ بررسى تنه داستان ـ حادثه و آکسیون داستان ـ حادثه فرعى و خصوصیات اشخاص داستان ـ حادثه فرعى و اتمسفر داستان ـ دستچین کردن و چیدن حوادث: انتخاب و ترتیب استقرار حوادث ـ هیجان ـ عشق ـ رقت‌انگیز ـ خوشمزگى ـ احساسات تابع ـ هیجان و اشخاص داستان ـ بحران (1) ـ اوج داستان (1) ـ گره‌گشایى و نتیجه‌گیرى (1)

فصل پنجم، توصیف         277ـ 346

اهمیت وصف ـ توصیف عملى در داستان کوتاه ـ اشخاص داستان ـ مبادى شخصیت ـ کاراکتر یا شخصیت انسانى ـ عناصر مشکله شخصیت انسانى ـ شکل گرفتن شخصیت ـ تعریف شخصیت ـ اختصاصات طبقاتى و نژادى ـ تغییرپذیرى در توراث ـ بررسى شخصیات مردم ـ اجتناب از تیپ‌هاى قراردادى ـ انتخاب اشخاص داستان ـ عده اشخاص داستان ـ شیوه‌هاى وصف.

فصل ششم، گفتگو :         347ـ 428

بحث کلى ـ موارد کاربرد گفتگو ـ گفتگو و توصیف عملى ـ راست‌نمایى در گفتگو ـ وفق دادن گفتگو با شخص ـ خصوصیات «تیپى» و گفتگو ـ جلوه
خصوصیات طبقاتى در گفتگو ـ اختصاصات نژادى در گفتگو ـ اختصاصات شغلى در گفتگو ـ عمل متقابل اجزاء مشکله شخصیت در گفتگو ـ احساس تند و گفتگو ـ آکسیون و گفتگو ـ محیط داستان و گفتگو: استفاده از گفتگو براى انتقال محیط داستان ـ زبان عامیانه.

فصل هفتم، صحنه داستان 429ـ 466

تعریف ـ اشخاص داستان و محیط ـ استقرار صحنه ـ مکان ـ شرایط و اوضاع محیط داستان ـ آکسیون و محیط داستان ـ فن توصیف ـ اتمسفر داستان و نکات لازم ـ توصیف مستقیم ـ توصیف آمیخته به گفتگو و نقل ـ توصیف با گفتگو ـ «صحنه» بر داستان‌هایى که آکسیون قوى دارند.

فصل هشتم، بحران (2) و انتظار : 467ـ 497

یادآورى ـ وابستگى متقابل بحران‌ها ـ شدت فزاینده بحران‌ها.

فصل نهم، اوج (2) و پایان داستان :          499ـ 541

توصیه ـ اوج یکى از اجزاء اساسى و اصلى طرح داستان است ـ اوج داستان چگونه باید باشد ـ اوج و بحران‌هاى داستان ـ کیفیت ـ تعجب یا غافلگیرى ـ اختصار ـ طلایه اوج ـ اوج و پایان داستان ـ اوج یا گره‌گشایى (دنومان) و نتیجه‌گیرى ـ پرداخته نهایى.

فهرست داستان‌هاى نمونه 543ـ 546

فهرست مأخذ        547

مقدمه

پیش از هر چیز باید گفت که مراد از «داستان» در این کتاب، داستان کوتاه است که در زبان فارسى امروز، مفهومِ معادل «Nouvelle» را یافته است. با این توضیح، حد مطالعه ما در موضوع داستان که مفهومى عام‌تر دارد مشخص مى‌گردد.

تاکنون در مطبوعات فارسى، کتاب مشروح و مستندى نبوده که از داستان کوتاه و تکنیک آن گفت‌وگو کند و مجملى از دانستنى‌هاى اصولى این فن را ارائه دهد؛ و مایه خرسندى است هرگاه این کتاب بتواند به جوانانى که شوق داستان‌نویسى در خود احساس مى‌کنند، نکات اساسى کار را بیاموزد و سررشته مطالعات کامل‌ترى را به دست دهد.

کار مؤلف در پرداختن این کتاب، بیشتر تدوین نظریات گروهى از سخن‌شناسانى است که بررسى عقاید و آراءشان در کار داستان‌نویسى مورد قبول و اعتناى نویسندگان به نام است.

براى این‌که این کار مقدور باشد و بحث از جهت اصلى خویش منحرف نگردد و احکامى نادرست در مباحث کتاب نفوذ نکند، و خلاصه، براى این‌که روزه شک‌دار نباشد، مؤلف ناگزیر کوشیده است در بیشتر موارد بر مواد درسى خویش تکیه کند و این مواد را با ترجمه اقوال صاحب نظرانى که نام و اثرشان در
فهرست مآخذ آمده است تطبیق دهد، و تنها به ذکر مطالب و نکات و آوردن نمونه‌هایى اکتفا کند که مورد سنجش و نقد صاحب‌نظران قرار گرفته‌اند.

مؤلف از کوششى که در تدوین این کتاب به کار برده و براى نخستین‌بار در مطبوعات فارسى طرحى در این زمینه ارائه کرده خرسند است. اما هرگز ادعا نمى‌کند که این طرح از خود او جوشیده و نیز نمى‌پندارد که کامل یا بى‌عیب باشد. نقش مؤلف در تدوین این کتاب، شاید، از حد نقش راوى صدیقى که (امیدوار است) با منتهاى امانت افکار و نظریات دیگران را نقل کرده است تجاوز نکند.

بى‌شک عده کسانى که بتوانند بر این کتاب خرده بگیرند و بر نقاط ضعف آن ایرادهاى متعدد وارد کنند زیاد است، اما در شمار آنان که از مندرجات آن، چنان‌که هست بهره‌مند شوند نیز اندک نخواهد بود. مؤلف امیدوار است که صاحب‌نظران از هدایت او و خواننده دریغ نورزند و با راهنمایى‌هاى فاضلانه خویش خدمتش را اگر خدمتى باشدکامل‌تر کنند.

            ابراهیم یونسى

اطلاعات بیشتر

وزن 630 g
ابعاد 21 × 14 cm
وزن

630

پدیدآورندگان

نوع جلد

نوبت چاپ

SKU

94470

شابک

978-964-617-484-9

قطع

تعداد صفحه

547

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

1 دیدگاه برای هنر داستان‌نویسى

 1. ارسطو عباسی

  کتاب به شدت دارای غلط املایی است .. ممنون

  • احمد مولوی

   سلام
   در چاپ های بعدی غلط های کتاب برطرف شده
   ممنون که ما را نقد می کنید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.