(021) 66480377-66975711

شاهنامه فردوسی برای جوانان( جلد اول)

۱۸,۰۰۰تومان

فردوسی

مسعود خیام

شاهنامه شامل سه بخش اسطوره‌، حماسه و تاریخ است. بخش اسطوره از آغاز شاهنامه تا پایان کار فریدون است. بخش حماسه از اول پادشاهی منوچهر تا پایان کار رستم و بخش تاریخ از امپراطوری اسکندر تا پایان کتاب است. البته این‌طور نیست که اسطوره و حماسه و تاریخ کاملا و مشخصا جدا ایستاده و تداخل نکرده باشند. من فکر کردم برای شما، بخش اسطوره و حماسه را بیاورم و بخش تاریخ را برای آینده بگذارم. البته از بخش تاریک تاریخ یکی از دلایل انقراض ساسانیان را به شما نشان می‌دهم

مسعود خیام.

برای خرید هر سه جلد شاهنامه فردوسی برای جوانان، همراه با قاب، از لینک زیر استفاده کنید:

شاهنامه فردوسی به نثر

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

گزیده ای از کتاب شاهنامه برای جوانان

جوانان واقع گرا آن گاه که وجودشان مالامال از دادگری شد و چراغ راهشان عدالت، در آن صورت به صفاتی آراسته می شوند که می توان برخی از آنها را این گونه برشمرد. بزرگ داشت بزرگان، امانت داری، ادا کردن حقوق دیگران، دستگیری از ضعیفان، پاسخ گویی به دعوت دوستان، برآوردن نیاز دیگر افراد و چشم پوشی از خطای این و آن.

این معانی در کلام فردوسی آمده است

در آغاز کتاب شاهنامه برای جوانان می خوانیم:

فهرست

جزیره گنج ۱۷
سلسله پیشدادیان کیومرث ۲۹
جنگ کیومرث و هوشنگ با دیو سیاه ۳۳
هوشنگ ۳۴
جشن سده ۳۶
طهمورث دیو بند ۳۸
جمشید ۴۲
جشن نوروز ۴۷
خدائى جمشید ۴۸
ضحاک ماردوش و پدرش ۵۰
آشپزى ابلیس ۵۳
تباه شدن روزگار جمشید ۵۵
پادشاهى ضحاک هزار سال بود ۵۶
غذاى ضحاک ۵۷
رگه هاى مقاومت ۵۷
خواب دیدن ضحاک ۵۹

تولد فریدون ۶۱
پرسش فریدون از فرانک ۶۴
کاوه آهنگر ۶۵
پیوستن کاوه به فریدون ۶۸
رفتن فریدون به جنگ ضحاک ۷۱
دیدار فریدون و دختران جمشید ۷۳
وکیل ضحاک ۷۵
با خبر شدن اژدها ۷۶
اسارت ضحاک به دست فریدون ۷۸
فریدون ۸۰
فریدون روز اول مهرماه تاجگذارى کرد ۸۱
فریدون جندل را به یمن مىفرستد ۸۳
پادشاه یمن به جندل پاسخ مىدهد ۸۵
افسونگرى شاه یمن ۸۵
آزمودن فریدون پسران خود را ۸۶
تقسیم جهان بین پسران ۸۷
پیغام سلم و تور به فریدون و پاسخ او ۸۸
کشته شدن ایرج ۹۰
زادن منوچهر ۹۱
پیغام سلم و تور ۹۲
پاسخ فریدون ۹۳
جنگ منوچهر با سلم و تور ۹۴
کشته شدن تور ۹۶
قارن دژ اِلانان را مىگیرد ۹۷
فرستادن سر سلم نزد فریدون ۹۸

پادشاهى منوچهر ۹۸
زادن زال ۹۹
رودابه ۱۰۳
رستم ۱۱۰
نوذر ۱۱۲
زو ۱۱۸
گرشاسپ ۱۲۰
رخش ۱۲۲
سلسله کیانیان، کىقباد ۱۲۵
کِىکاووس ۱۲۸
مازندران ۱۲۹
هفتخان رستم ۱۳۸
خان اول ۱۳۸
خان دوم ۱۳۹
خان سوم ۱۴۰
خان چهارم ۱۴۲
خان پنجم ۱۴۳
خان ششم ۱۴۶
خان هفتم ۱۴۸
هاماوران ۱۵۷
جنگ هفت گُرد ۱۷۱
رستم و سهراب ۱۷۳
سهراب ۱۸۲
گُرد آفرید ۱۹۰
جنگ رستم و سهراب ۲۱۶

داستان سیاوش ۲۴۶
آمدن گرسیوز نزدیک سیاوش ۲۷۶
پیمان کردن سیاوش با افراسیاب ۲۷۷
سیاوش رستم را نزد کاووس مىفرستد ۲۷۸
پاسخ کاووس به نامه سیاوش ۲۸۱
رفتن زنگه نزد افراسیاب ۲۸۳
هنرنمایى سیاوش ۲۸۷
جریره ۲۸۸
فرنگیس ۲۸۹
آمدن پیران ویسه به سیاوشگرد ۲۹۳
زادن فرود پسر سیاوش ۲۹۴
بدگویى گرسیوز ۲۹۶
نامه سیاوش به افراسیاب ۳۰۴
خواب دیدن سیاوش ۳۰۶
اندرز سیاوش به فرنگیس ۳۰۷
گرفتار شدن سیاوش ۳۱۰
زارى کردن فرنگیس ۳۱۶
کشته شدن سیاوش ۳۱۸
سپردن کىخسرو به شبانان ۳۳۱
کىخسرو نزد افراسیاب مىرود ۳۳۲
سوآل و جواب بین افراسیاب و کىخسرو ۳۳۳
بازگشت کىخسرو به سیاوشگرد ۳۳۵
آگاه شدن کاووس از کار سیاوش ۳۳۵
کشته شدن پیلسم به دست رستم ۳۴۷
رفتن کىخسرو به ختن ۳۵۲

هفت سال پادشاهى رستم در تورانزمین ۳۵۴
قتل عام ۳۵۵
خواب دیدن گودرز ۳۵۹
پیدا کردن کىخسرو ۳۶۴
کىخسرو شبرنگ بهزاد را مىگیرد ۳۶۸
رفتن فرنگیس و کىخسرو و گیو به ایران ۳۷۱
جنگ پیران با گیو ۳۷۴
افراسیاب پیران را مىبیند ۳۸۲
گفتوگوى گیو با کشتىبان ۳۸۳
گذشتن از جیحون ۳۸۴
رفتن کىخسرو به اصفهان ۳۸۷
رفتن فریبرز و طوس به دژ ۳۹۳
بازگشت کىخسرو ۴۰۰
شصت سال پادشاهى کىخسرو ۴۰۱
داستان فرود ۴۰۹
جنگ بیژن با فرود ۴۳۰
کشته شدن فرود ۴۳۱
خودکشى مادر فرود ۴۳۶
جنگ کاسهرود ۴۳۹
باریدن برف ۴۴۱
جنگ پشن (شبیخون) ۴۵۰
بازگشت طوس ۴۵۳
جنگ لادِن ۴۵۷
بازگشت ایرانیان ۴۷۳
جنگ ۴۷۸

ازدواج ۴۹۱
کاموس کُشانى و خاقان چین ۴۹۴
رسیدن فریبرز به کوه هماون ۵۰۰
اشکبوس ۵۰۸
رستم و خاقان چین ۵۱۶
دیدار هومان و رستم ۵۱۹
دیدار رستم و پیران ۵۲۳
آغاز رزم ۵۳۳
رزم شنگل ۵۳۴
رزم ساوه ۵۳۶
گرفتارى خاقان ۵۴۰
شکست تورانیان ۵۴۶
نامه رستم به شاه ۵۵۰
پاسخ کىخسرو ۵۵۱
آگاهى افراسیاب ۵۵۲
جنگ کافور ۵۵۳
پولادوند ۵۵۹
رزم پولادوند با گیو و طوس ۵۶۱
رزم رستم و پولادوند ۵۶۲
کشتى ۵۶۴
اکوان دیو ۵۶۹
آمدن افراسیاب ۵۷۶
بازگشت رستم به ایران ۵۷۸
بیژن و منیژه ۵۷۸
رفتن بیژن به جنگ گراز ۵۸۳

بیژن به کاخ منیژه برده مىشود ۵۸۹
گرسیوز بیژن را نزد افراسیاب مىبرد ۵۹۱
شفاعت پیران ۵۹۳
زندان افتادن بیژن ۵۹۵
بازگشت گرگین به ایران ۵۹۷
گیو گرگین را نزد شاه مىبرد ۵۹۸
آمدن رستم نزد خسرو ۶۰۴
رهایى گرگین ۶۰۵
آراستن لشکر ۶۰۶
رستم و پیران ۶۰۷
آمدن منیژه نزد رستم ۶۰۹
بیرون آوردن بیژن از چاه ۶۱۴
بازگشت رستم نزد کىخسرو ۶۱۷
داستان یازده رخ ۶۱۷
پیام بردن گیو از گودرز نزد پیران ۶۱۹
پیمان گودرز و پیران براى جنگ یازده رخ ۶۳۲
آمدن شاه نزد سپاه ۶۴۸
زنهار خواستن تورانیان ۶۴۹
لشکر آراستن کىخسرو با افراسیاب ۶۵۱
آگاهى کىخسرو از آمدن افراسیاب ۶۵۴
پیغام افراسیاب به کىخسرو ۶۵۵
پاسخ فرستادن کىخسرو ۶۵۸
نوشتن فتحنامه به کاووس ۶۶۳
گذشتن کىخسرو از جیحون ۶۶۳
رزم کىخسرو با افراسیاب ۶۶۴

پناه گرفتن افراسیاب در گنگ بهشت ۶۶۵
آمدن جهن با پیغام افراسیاب نزد کىخسرو ۶۶۷
پاسخ کىخسرو به جهن ۶۶۸
نامه افراسیاب به کىخسرو ۶۷۴
شبیخون افراسیاب ۶۷۶
رسول فرستادن خاقان چین نزد کىخسرو ۶۷۸
پاسخ کاووس به کىخسرو ۶۸۲
رزم کىخسرو با شاه مکران ۶۸۳
بازگشت از گنگدژ به سیاوشگرد ۶۸۶
بازآمدن کىخسرو نزد پدربزرگ ۶۸۷
گرفتار شدن افراسیاب به دست هوم ۶۸۸
آمدن کاووس و خسرو نزدیک هوم ۶۸۹
مردن کىکاووس ۶۹۱
آزاد کردن جهن ۶۹۲
ناامیدى کىخسرو از پادشاهى ۶۹۴
پادشاهى لهراسپ ۷۰۸
شاهنامه دقیقى ۷۳۵
پادشاهى گشتاسپ ۷۳۶
ظهور حضرت زرتشت ۷۳۹
گشتاسپ ایرانى از پرداخت خراج به ارجاسپ ۷۴۵
تورانى سر باز مىزند ۷۴۵
بدگویى گُرَزم از اسفندیار ۷۵۳
آمدن لشکر ارجاسپ تورانى به بلخ و کشته شدن ۷۵۷
لهراسپ ایرانى ۷۵۷
هفتخان اسفندیار ۷۷۷

خان اول ۷۸۱
خان دوم ۷۸۳
خان سوم ۷۸۵
خان چهارم ۷۸۷
خان پنجم ۷۹۰
خان ششم ۷۹۵
خان هفتم ۸۰۱
اسفندیار کهرم را مىکشد ۸۱۶
بازگشت اسفندیار ۸۲۱
رستم و اسفندیار ۸۲۳
آغاز داستان ۸۲۴
جنگ تن به تن ۸۵۹
شغاد ۸۷۴
آیا «آخر شاهنامه خوش است؟» ۸۸۴
مانى ۸۸۴
مزدک ۸۸۵
بزرگمهر ۸۸۷
شطرنج ۸۹۷
تخته نرد ۹۰۱
رفتار انوشیروانِ «عادل» با بزرگمهر حکیم ۹۰۳
پایان بزرگمهر به روایت تاریخ بیهقى ۹۰۷

اطلاعات بیشتر

وزن 370 g
ابعاد 21 × 11 cm
نوع جلد

پدیدآورندگان

,

SKU

9850

نوبت چاپ

شابک

978-964-351-928-5

قطع

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

370

تعداد صفحه

324

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شاهنامه فردوسی برای جوانان( جلد اول)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *