(021) 66480377-66975711

چاره کمرویى، قدرت اراده، دقت

3,000تومان

ريموند ـ دوسن لوران

محمدحسين سرورى

بخشی از یادداشت مترجم : … در این مختصر سعی شده است با ارائه را حل های مناسب و منطقی با کمرویی، ضعف اراده و بی دقتی که از بیماریهای قرن ماشین است مبارزه کرده، از عواقب شوم بی دقتی جلوگیری کرده و ضرورت و امکانات افزایش تمرکز فکری و تربیت دقت را د راختیار خواننده قرار داده و او را با علل، عواقب و راه درمان کمرویی آشنا ساخت .

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

گزیده ای از کتاب، چاره کمرویى، قدرت اراده، دقت

کمرویى که نوعى بیمارى روانى است اساسآ از طریق معالجات اخلاقى و روحى درمان‌پذیر است.

در آغاز کتاب، چاره کمرویى، قدرت اراده، دقت ؛ می خوانیم

فهرست مطالب

مقدمه مترجم           11

1ـ اراده     13

ـ فرد با اراده           13

ـ خواستن یعنى چه؟   14

ـ خواستن، عبارت از تحقق بخشیدن به اراده معقول و منطقى است          14

ـ تمرین اول            26

ـ تمرین دوم            27

ـ تمرین سوم           27

2ـ تربیت اراده           17

ـ تمرین اول            18

ـ تمرین دوم            19

ـ تمرین سوم           20

3ـ تقویت اراده         ـ احساس نیروى است که اراده را تحت فشار قرار مى‌دهد       29

ـ تأمل و تفکر         30

ـ تمرینات 35

4ـ احساسات ضد و نقیض          36

ـ احساس نوعآ امرى متغیر و فاقد ثبات است.         36

ـ احساسات ضد و نقیض را تجزیه و تحلیل کنید      37

ـ علیه احساسات ضدّ و نقیض با تلقین به نفس مبارزه کنید.     39

ـ احساسات ضدّ و نقیض را به نفع خود تغییر دهید.   40

ـ احساسات مناسب را تقویت کنید          42

ـ تمرین اول            42

ـ تمرین دوم            43

5ـ تلاش و مقاومت     44

ـ با تمرین متدیک مى‌توانید اراده خود را تقویت کنید             45

ـ هر روز چند کار ارادى براى خود ترتیب دهید      45

ـ تعداد دفعات و شدّت سختى کارهاى ارادى را به تدریج زیاد کنید        46

ـ خود را همانند تمرین ورزشى، در اختیار تمرین اراده خود قرار دهید.    47

ـ تمرین اراده براى شما نشاط بخش خواهد بود       48

ـ براى کنترل و فعال کردن تربیت ارادى یک وسیله ساده و عملى وجود دارد          50

ـ تمرین اول            50

ـ تمرین دوم            51

6ـ دست به‌کار شوید!                 52

ـ شخصیتى نیرومند و جذاب براى خود فراهم کنید.   53

ـ اجازه بدهید با صداقت تمام که به صلاح شما است حرف بزنیم.           55

ـ تغییر روحیه          55

ـ دهن‌لقى   56

ـ بدگویى و غیبت     56

ـ خودنمایى            56

ـ خودخواهى          56

ـ تنبلى     57

ـ جنون جناس         57

ـ بى‌اعتنایى و لاقیدى در پوشاک            57

ـ بدلباسى   58

ـ عادت زشت غذایى             58

ـ براى زندگى خود هدف کلى در نظر بگیرید          59

ـ براى‌خود هدف‌هاى‌مخصوصى‌در نظر بگیریدتاساعات‌فراغت‌خودراپر کنید           61

7ـ آخرین توصیه‌ها و دستورالعمل‌ها            62

ـ اراده خود را دائمآ به کار وادارید          62

ـ جهش اراده خود را دائمآ حفظ کنید      63

ـ هر روز براى خود انجام بعضى کارهایى را در نظر بگیرید      64

ـ تربیت اراده ارزنده‌ترین ثروت‌ها را براى شما فراهم خواهد کرد.          64

کمرویى

1ـ درمان مؤثر و آسان                69

ـ اگر علائم کمروئى در خود احساس مى‌کنید          69

ـ مى‌خواهید بهبود حاصل کنید   70

ـ روش زیر را امتحان کنید       71

ـ روش زیر مسلمآ شما را معالجه خواهد کرد          72

ـ تمرین     74

2ـ علل کمرویى          76

ـ علت کمرویى معمولا تصورات غلط است            76

ـ اولین علت کمرویى: تحقیر بى‌دلیل خود   77

ـ دومین علت کمرویى: پخمگى خیالى      79

ـ سومین علت کمرویى: ترس بى‌دلیل از مورد تمسخر دیگران بودن         79

ـ چهارمین علت کمرویى: عدم اعتماد بعد از شکست             79

ـ پنجمین علت کمرویى: نقطه ضعفى که در اهمیت آن مبالغه مى‌شود        80

ـ کمرویى تواضع نیست           81

ـ اهمیت حقیقت در تسلط برخود و در تمام موضوعات تربیتى   81

ـ نتیجه عملى          82

ـ تمرین اول            83

ـ تمرین دوم            83

3ـ عواقب کمرویى      85

ـ تنظیم بیلان کار      85

ـ عواقب و آثار بدنى کمرویى    85

ـ عواقب خانوادگى کمرویى      87

ـ عواقب کمرویى در زمینه کار و شغل      89

ـ عواقب و آثار کمرویى در وجدان          90

ـ تمرین اول            91

ـ تمرین دوم            92

4ـ معالجات روانى       93

ـ معالجات روانى در درجه اول اهمیت قرار دارند     93

ـ تمرین اول            94

ـ تمرین دوم            95

ـ تمرین سوم           97

ـ تمرین چهارم         98

ـ تمرین پنجم          99

ـ تمرین ششم          100

ـ تمرین هفتم           102

ـ تمرین هشتم         103

5ـ معالجات جسمانى   105

ـ آیا معالجات جسمانى علیه کمرویى وجود دارد؟    105

ـ بهداشت و ورزش    106

ـ تمرینات تنفسى      107

ـ اطمینان نگاه         108

6ـ مبارزه براى پیروزى               109

ـ حس رزم‌جویى را در خود پرورش دهید            117

ـ در مبارزه ثابت قدم باشید و پشتکار داشته باشید   118

دقت

1ـ حواس پرتى          121

ـ آیا شما به این معلولیّت مبتلا هستید؟     122

ـ حواس‌پرتى به کیفیت کار لطمه مى‌زند    124

ـ حواس‌پرتى مغز را خسته مى‌کند          125

ـ حواس پرتى سبب بى‌میلى و انزجار از کار مى‌شود             126

2ـ محاسن تمرکز دقت               128

ـ تمرکز دقت سبب سهولت کار مى‌شود     128

3ـ تمرکز دقت حافظه را بهبود مى‌بخشد    129

ـ تمرکز دقت سبب کسب تجربه مى‌شود    131

ـ تمرکز دقت در حل مسائل مشکل به کار مى‌رود     131

ـ تمرکز دقت شما را از ناراحتى در امان مى‌دارد      133

ـ عادت بر تمرکز دقت، هیچ زحمتى ندارد،             134

3ـ چند تمرین براى تمرکز دقت   135

ـ تمرین اول            135

ـ تمرین دوم            136

ـ تمرین سوم           137

ـ تمرین چهارم         138

ـ تمرین پنجم          138

4ـ ضرورت استراحت   142

ـ در نظر گرفتن چند سرگرمى براى خود ضرورى است          144

ـ بهترین نوع استراحت و تمدد اعصاب از طریق ورزش بدنى…             146

چند نمونه از سرگرمى‌هاى ساده             147

ـ موسیقى   147

ـ عکاسى   147

ـ نقاشى     147

5ـ استعداد مشاهده     149

برخوردارى از استعداد مشاهده به نفع شما است       150

ـ تمرین اول            151

ـ تمرین دوم            152

ـ تمرین سوم           152

ـ تمرین چهارم         153

6ـ تربیت منظّم و مرتّب دقت       155

ـ از «ساعات پوچ» حذر کنید   155

ـ در موقع کار مواظب خود باشید           157

ـ در مواقع لزوم پابه پاى صحبت دیگران پیش بروید             158

ـ از اوقات فراغت خود صحیحآ استفاده کنید          160

ـ چشم‌هایتان را به روى دنیاى خارج باز کنید         161

ـ حالا به تربیت دقت شما برگردیم          165

مقدمه مترجم

کمرویى که نوعى بیمارى روانى است اساسآ از طریق معالجات اخلاقى و روحى درمان‌پذیر است.

افراد زود رنج، بى‌ثبات و ضعیف فاقد اراده بوده و همانند سنگریزه‌هاى ته رودخانه خود را تسلیم حوادث مى‌کنند و بدون هیچ اراده‌اى در جهت جریان آب حرکت مى‌کنند. در برخوردبا کمترین مشکل دلسرد شده در نوعى بى‌حالى و سکون فرو مى‌روند. اراده انسان ابزار گران‌بهایى است اگر کسى بخواهد حداکثر استفاده را از آن ببرد باید از ویژگى‌هاى آن آگاه باشد. نباید فراموش کرد که انسان در هر وضع روانى که باشد حتى موقعى که در ناراحتى بسر مى‌برد، مى‌تواند اراده خود را پرورش بدهد و با تقویت منش خود موجودى قوى و پر قدرتى باشد.

اگر هنوز هم در آستانه سنین جوانى قرار دارید یعنى در سنى که دوران شکل‌گیرى خود را مى‌گذرانید در فکر انتخاب یک شغل دائمى باشید و توجه کنید که درست نیست بدون تصمیم و بدون فکر قدم در راهى بگذارید و وارد مسیرى شوید که بعدها نتوانید آن را به این سادگى‌ها و بدون عواقب شدید با راه و مسیر دیگرى عوض کنید. انسان با سرنوشت خود «شیر یا خط» بازى نمى‌کند.

بعضى‌ها نمى‌توانند در شغل و حرفه‌اى که ظاهرآ استعداد آن را دارند موفقیتى بدست آورند. این گونه افراد قربانى نوعى معلولیّت هستند که «حواس پرتى» نامیده مى‌شود.

افرادى که نمى‌توانند با دقت هدف مشخص و معینى را دنبال کنند افرادى هستند که تحت تأثیر خیالات واهى خود و نوعى فعالیت بیش از حد قرار گرفته و مدعى هستند مى‌توانند چند کار را همزمان با هم انجام دهند ولى هیچ وقت موفقیتى نصیب آنان نمى‌شود زیرا نیروى خود را، به جاى این که روى یک هدف مشخصى متمرکز کنند، پراکنده مى‌سازند و فراموش مى‌کنند که: «با یک دست دو هندوانه نمى‌توان برداشت».

خلاصه، کمرویى، ضعف اراده و بى‌دقّتى، هر یک نوعى معلولیّت بشمار مى‌روند که در عین حال خیلى راحت معالجه و درمان مى‌شوند.

در این مختصر سعى شده است با ارائه راه‌حل‌هاى مناسب و منطقى با کمرویى، ضعف اراده و بى‌دقّتى که از بیمارى‌هاى قرن ماشین است مبارزه کرده، از عواقب شوم بى‌دقّتى جلوگیرى کرده و ضرورت و امکانات افزایش تمرکز فکرى و تربیت دقت را در اختیار خواننده قرارداده و او را باعلل، عواقب و راه درمان کمرویى آشنا ساخت.

          دکتر محمدحسین سرورى

               تهران ـ  1363

اطلاعات بیشتر

وزن 400 g
ابعاد 21 × 14 cm
وزن

400

پدیدآورندگان

,

نوع جلد

SKU

94512

نوبت چاپ

شابک

978-964-351-544-7

قطع

تعداد صفحه

175

موضوع

سال چاپ

تعداد مجلد

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “چاره کمرویى، قدرت اراده، دقت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.