(021) 66480377-66975711

تاریخ سخت کشی

105,000تومان

عباسقلی غفاری فرد

بازسازى روزگاران گذشته كارى بسيار سخت است و مورخ اگر مى‌توانست بى‌كم و كاست آن را بازسازى كند و يا خود در آن روزگار جاى بگيرد، تاريخنگارى چقدر دگرگون مى‌شد. در روزگارى نه چندان دور كه رفت‌وآمد ميان روستاها، شهرها، و كشورها، با پاى پياده و گاهى در روى آب‌ها با كشتى انجام مى‌گرفت، گروهى به نام راهزن همواره در كمين بودند تا مسافران را تاراج كنند و دار و ندار آن‌ها را بگيرند. مورخ امروزى ديگر چنين چيزى را به چشم نمى‌بيند و شايد هم نمى‌داند كه آن‌ها بهتر ديده‌اند، به جاى سرگردانى در كوه‌ها و بيابان‌ها و در پهنه آب‌ها و آزار ديدن از سرما و گرما، در خانه خود، در دفتر خود در شهرها بنشينند و به شيوه قانونى، داروندار ديگران را به يغما ببرند و از ارج و ارزش هم برخوردار باشند و اگر راهزن ديروزى گاهى به چنگ قانون مى‌افتاد و پاسخگوى كار ناپسند خود مى‌شد، راهزن امروزى با هزاران نيرنگ، جان بدر مى‌برد و گاهى «ادعاى شرف» هم مى‌كند! اگر روزگار گذشته را مورخ با روزگار كنونى بسنجد خواهد ديد كه حتى «ضرب‌المثل‌ها» نيز در روزگار كنونى دگرگون شده‌اند. در گذشته مى‌گفتند، «نابُرده رنج گنج ميسر نمى‌شود»، اما امروزه، گنج، بى‌رنج به دست مى‌آيد؛ مى‌گفتند «مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد»، در روزگار كنونى كسى كه كار مى‌كند، مزد نمى‌گيرد بلكه همواره بدهكار و نيازمند است و مزد را آن كسى مى‌گيرد كه كار نمى‌كند. در روزگار گذشته مى‌گفتند

دانش طلب و بزرگى آموز         تا به نگرند روزت از روز

توضیحات

 گزیده ای از کتاب تاریخ سخت کشی

در روزگار کنونى در پى دانش رفتن، بزرگى نمى‌آورد و به بهروزى نمى‌انجامد و شاید هم به کوچکى و تیره‌روزى بیانجامد، زیرا در روزگار کنونى دانش آموختگان و فرهیختگان نمى‌توانند در زدوبندهاى راهزنان دیروزى و دلال‌ها و کلاه‌برداران امروزى وارد شوند

 در آغاز تاریخ سخت کشی می خوانیم

پیشگفتار           13

 1. بریدن اندام‌ها

کشتن به شیوه «نُه مرگ»   42

کشتن بابک         42

کشتن حسین‌بن منصور حلّاج        47

کشتن ابن‌المقفّع      48

کشتن گرگین‌خان            49

کشتن معین‌الدّین پروانه      50

کشتن علیمرادخان           51

کشتن نادر میرزا   53

کشتن فرماندار قم           53

کشتن یعقوب‌خان فرماندار شیراز    54

کشتن مجدالملک     56

کشتن براگادینو فرمانرواى قبرس    58

 1. کندن پوست

کندن پوست مانى            61

کندن پوست نسیمى         65

کندن پوست سپهسالار انوشیروان    67

کندن پوست کودک 12 ساله          68

کندن پوست عطّاش         70

کندن پوست کبیر عیسى     72

کندن پوست محمّد علایى    73

کندن پوست خواجه کلان غوریانى   74

کندن پوست محمّد بن عباده          75

کندن پوست پتى‌سکاس     76

کندن پوست سر شیبک‌خان           76

کندن پوست شیخ احمد صراف       81

 1. سوزانیدن و کباب کردن

سوزانیدن کشندگان میرقوام‌الدّین    83

سوزانیدن محمّدبن‌حسن     85

به سیخ کشیدن و در تنور انداختن   86

کباب کردن مرادبیگ جهانشاهلو     88

سوزانیدن با باروت         90

سوزانیدن مسیحیان          91

سوزانیدن باطنیان           92

سوزانیدن زید بن رُقاد      94

سوزانیدن بازرگانان         94

سوزانیدن حاجى هاشم‌خان         95

سوزانیدن محمّد کرّه          96

سوزانیدن خواجه جلال‌الدّین         97

سوزانیدن امیره دباج        98

سوزانیدن فالگیرها          99

سوزانیدن کشندگان شیخ حیدر      99

سوزانیدن فرستاده دمشق    100

سوزانیدن بانوى حرم       100

سوزانیدن ابراهیم‌خان کاردى        101

 1. پاره پاره کردن

پاره پاره کردن شمس‌الدّین پاشا     103

پاره پاره کردن سارو پیره            104

پاره پاره کردن یکى از بزرگان      105

پاره پاره کردن میرزا شاه حسین     106

پاره پاره کردن یوسف هکماوارى   108

پاره پاره کردن زن بدنام    109

پاره پاره کردن علیشاه افشار         109

پاره پاره کردن رستم بیگ           111

پاره پاره کردن میرزا سلمان جابرى          112

پاره پاره کردن پهلوان اسد           113

پاره پاره کردن احمد بن نصر         114

پاره پاره کردن یوسف خوارزمى     115

پاره پاره کردن پسر پى‌ثى‌یوس      116

پاره پاره کردن یک عثمانى           118

پاره پاره کردن اصفهبد حسن بن رستم       119

پاره پاره کردن بهزاد        121

پاره پاره کردن قاتل جواهرفروش   122

 1. زنده به گور کردن

زنده به گور کردن مزدکى‌ها          125

زنده به گور کردن مرید درویش رسول       132

زنده به گور کردن محمّد بن ابراهیم            135

زنده به گور کردن مردم سیواس     136

زنده به گور کردن معتز خلیفه عبّاسى         137

زنده به گور کردن دختران همراه هلاگوخان            139

زنده به گور کردن نورالدّین احمد اصفهانى    139

 1. زیر تازیانه و چوب کشتن و خرد کردن سر با گرز

کشتن مازیار زیر تازیانه    143

کشتن محمّد بن عبدالملک زیّات زیر تازیانه    145

کشتن احمد بن اسرائیل و ابونوح زیر تازیانه           146

کشتن ابوالقاسم بن عبدان زیر تازیانه         147

کشتن عامر بن محمّد زیر تازیانه و چوب     147

کشتن مسعود بن ماساى زیر تازیانه           150

خرد کردن سر قلندران با گرز       152

کشتن یکى از امیران با چوب به فرمان معتصم         152

خرد کردن سر شیخ بهاءالدین استیرى        153

کشتن میرمظفّر باچوب      155

کشتن امیرعلم‌خان با چوب          155

کشتن اللّه قلى‌بیگ با چوب          157

خرد کردن سر مرشد قلى‌خان استاجلو       158

کشتن حاجى بیگ با چوب          162

کشتن بنى‌امیه با چوب       162

کشتن بشّار بن بُرد زیر تازیانه       163

 1. خفه کردن

خفه کردن با لحاف مسموم           166

در نمد پیچیدن المستعصم     166

خفه کردن در حمّام          169

پر کردن دهان و سوراخ‌هاى گوش و بینى با پنبه      169

خفه کردن میرعبداللّه‌خان   173

خفه کردن سُغدیان در خاکستر       175

خفه کردن صفى میرزا       176

خفه کردن ملک‌المتکلمین     176

دار زدن دوباره پترس‌خان            177

در نمد پیچیدن و در آب انداختن فاطمه خاتون        179

خفه کردن دوباره محمودمیرزا         180

 1. بستن به دم اسب و بستن به درخت

بستن على‌بیگ تالش به درخت      184

بستن گیسوى نضیره به دم اسب     185

بستن مصطفى بیگ کچل به درخت   187

بستن یک شهروند عثمانى به دم اسب          187

کشتن موسى چلبى و خلیل بیگ بغدادى      188

بستن غریب شاه و تیرباران کردن او          189

بستن خوارج به درخت و پاره کردن آنها     190

بستن گیسوى پیرزن به دم قاطر     191

 1. در دیگ جوشان انداختن و در نمد پیچیدن

در دیگ جوشاندن زهر مار سلطان           193

در دیگ جوشاندن بابِل زاکاریان    194

در دیگ جوشاندن معزالدّین وزیر   196

جوشاندن همسر کنستانتین در گرمابه         196

در نمد پیچیدن المستعصم خلیفه عباسى        197

در نمد پیچیدن بهاءالدین مرغینانى    197

 1. جوال‌دوز بر زبان زدن

زدن جوال‌دوز بر زبان خواجه محمّدصالح     199

زدن جوال‌دوز بر زبان خداوردى دلاک       201

زدن جوال‌دوز بر زبان خواجه کلان           204

 1. در پوست خام گذاشتن؛ زیر پاى پیل انداختن

در پوست گاو دوختن رئیس الرؤسا           207

در پوست گاو دوختن غازى سلطان          209

در دنبه خام گرفتن ملک صالح        210

زیر پاى پیل انداختن نعمان بن منذر          211

زیر پاى پیل انداختن ابن بقیه        215

 1. برخى دیگر از شیوه‌هاى سخت‌کشى

از خایه آویختن     217

سرب و نقره گداخته در چشم و گلو ریختن            217

سنگسار کردن      219

زیر شکنجه کشتن           222

از گرسنگى و تشنگى کشتن          224

کندن سر از بدن   224

فشار بر سینه و خرد کردن پاها      227

کشتن با قلمدان    230

گذاشتن در تنور میخ‌دار     231

زدن دایره بر سر و کشتن   231

زنده خورده شدن           232

ایوان ترسناک (مخوف) انجام‌دهنده بسیارى از شیوهاى سخت کشى      233

یادداشت‌ها         239

کتاب‌شناسى        301

فهرست اعلام      311

پیشگفتار

 تاریخ زندگانى انسان پر از اندوه و اشک است و به راستى «یکى داستان است پر آب چشم.» انسان اگرچه در زندگانى، هم از خوشى‌ها و بهروزى و هم از ناکامى‌ها و تیره‌روزى، بهره داشته، اما بهره او از بخش نخست اندک و از بخش دوم بیشتر بوده است. همواره گذشته را شیرین‌تر از حال دانسته و از روزى که دوران پیش از تاریخ آغاز شده و انسان توانایى نوشتن پیدا کرده بر گذشته و شیرینى‌هاى آن دریغ خورده است. گویى گذشته او سرشار از شادابى و جوانى و چالاکى و روزگار کنونى او پر از اندوه و ناتوانى و روزگار پیرى است و مى‌خواهد بگوید و ……

 

اطلاعات بیشتر

وزن 613 g
ابعاد 24 × 17 cm
پدیدآورندگان

نوع جلد

نوبت چاپ

شابک

978-964-351-591-1

SKU

94773

قطع

تعداد صفحه

343

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

613

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تاریخ سخت کشی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.