(021) 66480377-66975711

تاریخ ایران (قبل از اسلام | بعد از اسلام |عصر پهلوی)

(دیدگاه کاربر 1)

150,000تومان

حسن پیرنیا

عباس اقبال آشتیانی

پرویز بابایی

دوره ایران قبل از اسلام یا ایران قدیم را که تاریخ مختصر ایران تا انقراض ساسانیان است، حسن پیرنیا (مشیرالدوله) به رشته تحریر درآورده است. این بخش، از شکل جغرافیایی فلات ایران آغاز و با مطالبی درباره آمدن آریانها به فلات ایران، مذهب، اخلاق، خانواده، طبقات و شکل حکومتی آنها ادامه می یابد. مختصری از تاریخ ایلام، تاریخ آریانهای ایرانی، دوره و تمدن مادی، دوره اول پارسیها، قشون کشی اسکندر به ایران و انقراض سلسله هخامنشی، دوره مقدونی و یونانی (اسکندر و سلوکی ها)، دوره پارتیها، تمدن اشکانی، ساسانیان، نهضت عرب به طرف ایران، مذاهب دوره ساسانی از فصلهای بخش اول “تاریخ ایران” یعنی دوره قبل از اسلام است. دوره بعد از اسلام که از صدر اسلام تا انقراض قاجاریه را دربر می گیرد تالیف عباس اقبال آشتیانی است که در بخش نخست از صدر اسلام تا مغول، شامل فصول ظهور اسلام، خلفای راشدین، خلفای اموی، خلافت بنی عباس و بخش دوم “تاریخ ایران پس از اسلام” شامل فصول طاهریان و علویان طبرستان، دیالمه آن زیار، دیالمه آل بویه، صفاریان، سامانیان، غزنویان، سلاطین غور، سلاطین سلجوقی، اتابکان و خوارزمشاهیان است. قسمت بعدی از بخش “ایران بعد از اسلام” از تاریخ ایران قبل از صفویه آغاز و با فصول استیلای مغول، سیاست و آداب مغول، لشکرکشی هولاگو به ایران و انقراض خلافت عباسی، سلاطین مغول ایرانیان و سلطنت ایلخانان ادامه می یابد. اصل و نسب صفویه، سلطنت شاه عباس بزرگ، سلسله افشاریه، زندیه و قاجاریه و مشروطیت ایران از دیگر مطالب این فصل است.

توضیحات

 گزیده ای از کتاب تاریخ ایران قبل از اسلام – بعد از اسلام – عصر پهلوی

کتاب تاریخ ایران نوشتۀ حسن پیرنیا، عباس اقبال آشتیانی، پرویز بابایی

آب و هواى فلات ایران خشک است بخصوص در قسمت مرکزى آن که موسوم به کویر لوت و یکى از گرم‌ترین جاهاى دنیا است. به استثناى گیلان و مازندران و سواحل خلیج‌پارس که بارندگى در آنجاها زیاد است در سایر نقاط ایران مجموع مقدار باران در عرض سال تقریبآ از سه گره و نیم تا چهار گره و نیم تجاوز نمى‌کند

در آغاز کتاب تاریخ ایران قبل از اسلام – بعد از اسلام – عصر پهلوی می خوانیم

 

 

تاریخ ایران قبل از اسلام (ایران قدیم)

یا تاریخ مختصر ایران تا انقراض ساسانیان

 

مقدمه         21

شکل جغرافیایى فلات ایران       21

نژادها: نژاد سفیدپوست ـ مردمان هندواروپایى            26

آریان‌ها، شعبه ایرانى آنها           27

آمدن آریان‌ها به فلات ایران      29

مذهب آریان‌ها و اخلاق آنها     31

خانواده، طبقات، شکل حکومت                32

مختصرى از تاریخ عیلام             35

مقدمه        35

حدود عیلام               35

نژاد            36

زبان           36

خطّ            37

مذهب       37

شهر شوش                 38

تقسیم گذشته‌هاى عیلام             38

عیلام از زمان بسیار قدیم تا 2225 ق. م.                    39

سومرى‌ها و اکدى‌ها                  39

مذهب       40

پاتسى‌هاى سومرى     41

اَکدى‌ها و سلسله سامى              41

قوّت یافتن سومر        42

انقراض دولت سومرى به دست عیلامى‌ها                  43

کارهایى که سومرى‌ها براى بشر کرده‌اند    44

اوضاع عیلام              44

عیلام از 2225 الى 745 ق. م.                45

بزرگ شدن بابل         45

سلسله اولى                45

سلسله سوّم یا کاسّى‌ها                47

سلسله چهارم یا پاش‌ها               48

سلسله ششم یا بازى‌ها                 48

عیلام از 745 تا 645 ق. م.                       48

در این دوره طرف عیلام آسور است          48

عهد سوم ــ آسور جدید            50

جنگ‌هاى آسور با عیلام            50

آسوربانى‌پال و جنگ‌هاى او      52

انقراض عیلام             54

خاتمه :       55

تاریخ آریان‌هاى ایرانى               56

مقدّمه        56

یونانى‌هاى قدیم که راجع به تاریخ ایران آثارى از خود گذاشته‌اند             58

باب اول . دوره مادى                 61

مقدمه        61

فصل اول. شاهان ماد        64

دَیااُکّو و تأسیس دولت ماد         64

فْرَوَرْتیشْ    65

هووَخْشَتَرَ   65

لیدیه          67

ایخ‌توویگو                 68

فصل دوم. تمدن مادى     70

باب دوم. دوره اول پارسى‌ها      73

مقدمه        73

هخامنش    74

فصل اول. شاهان هخامنشى                    75

اول. کوروش بزرگ                  75

خروج بر  ایخ‌توویگو                  75

تسخیر لیدیّه                76

تسخیر مستعمرات یونانى در آسیاى صغیر    78

تسخیر ممالک شرقى                 80

تسخیر بابل                  80

خصال کوروش         83

دوم. کمبوجیه            84

واقعه بردیاى دروغى                  87

سوم. داریوش اوّل (بزرگ)       89

تشکیلات داریوش     92

تسخیر پنجاب و سند   94

لشکرکشى به اروپا ــ تسخیر تراکیه و مقدونى            95

جنگ با یونان             96

خصال داریوش          100

چهارم. خشیارشا         100

جهات عدم پیشرفت ایران در این جنگ     105

خصایل خشیارشا        106

پنجم. اردشیر اول / اَرْتَ خْشَتْرَ    107

ششم. خِشَیارْشاى دوم                 108

هفتم. سُغْدِیانُسْ          108

هشتم. داریوش دوم    109

نهم. اردشیر دوم / اَرْتَخْشَتْرَ         110

دهم. اردشیر سوم       113

یازدهم. اَرْشَکْ          114

دوازدهم. داریوش سوم              114

فصل دوم. قشون‌کشى اسکندر به ایران و انقراض سلسله هخامنشى                  115

مقدمه        115

جنگ گرانیک           116

جنگ ایسّوس (333 ق. م.).       118

جنگ گُوگامِل          119

فصل سوم. تمدّن ایران در دوره هخامنشى              122

وسعت دولت هخامنشى             122

تشکیلات   123

داورى و مجازات‌ها   124

سپاه            125

مذهب       126

طبقات        127

صنایع         128

آثار دوره هخامنشى   130

پاسارگاد    130

تخت‌جمشید              130

نقش رستم                  131

شوش         131

سروستان و فیروزآباد                  132

زبان و خطّ                 132

کتیبه‌ها       133

باب سوم . دوره مقدونى و یونانى ــ اسکندر و سلوکى‌ها             137

فصل اوّل . فتوحات اسکندر بعد از فوت داریوش سوم               137

تسخیر ممالک شرقى ایران         137

سفر جنگى به هند       138

مراجعت اسکندر به ایران و فوت او            139

فصل دوم. طرز رفتار اسکندر ــ کارهاى او             140

فصل سوم. جانشینان اسکندر ــ سلوکى                     143

باب چهارم . دوره پارتى‌ها          146

فصل اوّل . پارتى‌ها و شاهان اشکانى                         146

پارت یعنى خراسان کنونى          146

اشک :1 اَرْشَک اوّل                  147

اشک :2 تیرداد اوّل    147

اشک :3 اَرْدَوان اوّل                  148

اشک :4 فْرى یاپیتْ   148

اشک :5 فرهاد اوّل    149

اشک :6 مهرداد اوّل (170ــ138 ق. م.)    149

اشک :7 فرهاد دوم    149

اشک :8 اردوان دوم                  150

اشک :9 مهرداد دوّم / بزرگ     151

ارمنستان     151

آسیاى صغیر               152

نخستین ارتباط ایران با روم         152

اشک :10 سَنَدْروگ                  153

اشک :11 فرهاد سوم (69ــ60 ق. م.)        154

اشک :12 مهرداد سوم               154

اشک :13 اُرُدْ اوّل (55 ـ 37 ق.م.)             155

حَرّان و ماراتُنْ            158

اشک :14 فرهاد چهارم              158

جنگ دوم با روم        158

جنگ سوم با روم       160

ارمنستان     162

اشک :15 فرهاد پنجم                162

اشک :16 اُرُد دوم     162

اشک :17 وانان          163

اشک :18 اردوان سوم               163

اشک‌هاى 19، 20، :21 واردان، گودَرْزْ، وانان دوم    164

اشک :22 بلاش اوّل                  164

تاجگذارى تیرداد در روم           165

بلاش، پاکُرْ دوم، اَرْدَوان چهارم                 166

اشک :23 خسرو (107ــ133 م.)               167

اشک‌هاى  24 و :25 بِلاش دوم و بِلاش سوم             169

اشک :26 بِلاش چهارم              169

اشک 27 و :28 بلاش پنجم و اردوان پنجم                170

فصل دوم. اوضاع ایران در دوره پارتى‌ها ــ تمدن اشکانى     172

بسط دولت اشکانى    172

تشکیلات دولت اشکانى            173

مذهب       174

زبان و خطّ                 175

صنایع و فنون              176

تجارت       177

مسکوکات                 178

مذاهب خارجه           178

نتیحه          179

باب پنجم . دوره دوم پارسى‌ها   180

فصل اوّل . شاهان ساسانى                      180

مقدمه        180

اوّل: اردشیر اول (اَرْت خْشَتْرْ)     180

دوم: شاپور اوّل (شاه‌پُوهْرْ)         183

جنگ اول با روم        184

جنگ دوم ــ اسارت والِریَنْ       184

کارهاى شاپور در هنگام صلح   186

سوم: هرمز اوّل (اَئوهْرْمَزْدْ)         186

چهارم: بهرام اوّل (وَرَهْرانْ)        187

پنجم: بهرام دوم (وَرَهْرانْ)          187

ششم: بهرام سوم (وَرَهْرانْ)         188

هفتم: نرسى (نِرْسِهْ)     188

هشتم: هرمز دوم (اَئوهْرْمَزْدْ)       190

نهم: آذر نرسى (آذَرْ نِرْسِهْ)         190

دهم: شاپور دوم (شاهْپُوهْرْ) / بزرگ           191

جنگ اوّل با روم        191

جنگ دوم با روم (359ــ363 م.)               192

یازدهم: اردشیر دوم (اَرْت خِشَتْرْ)               195

دوازدهم: شاپور سوم (شاه‌پور)   195

سیزدهم: بهرام چهارم (وَرَهْرانْ)                 196

چهاردهم: یزدگرد اوّل (یَزْدِکَرْتْ)             197

پانزدهم: بهرام پنحم (گور)         198

جنگ با روم شرقى     199

شانزدهم: یزدگرد دوم (یَزْدْکَرْتْ)               200

هفدهم: هرمز سوم (اَسوهْرْمَزْدْ)                  201

هیجدهم: فیروز اوّل (پیروز)       201

جنگ‌هاى هیاطله       202

نوزدهم: بلاش (وَلْگاش)           203

بیستم: قباد اوّل (کَواتْ)              204

پیدایش مَزْدَک، خلع قباد و بازگشت او به سلطنت     204

جنگ با بیزانس          205

جنگ دوم با بیزانس   206

مزدکى‌ها   207

بیست و یکم: خسرو اوّل انوشیروان عادل (خُسْراوْ انوشَکْرَبانْ)    208

سیاست داخلى           208

سیاست خارجه           209

جنگ اوّل با بیزانس    210

جنگ براى لازیکا      211

جنگ با هیاطله           212

جنگ با خزرها           212

دست‌نشاندگى یمن    213

جنگ با ترک‌ها         213

جنگ سوم با بیزانس (572ــ579 م.)          214

خصال انوشیروان        215

بیست و دوم: هرمز چهارم (اَهورْمَزْدْ)         216

بیست و سوم: خسرو دوم معروف به خسروپرویز (خِسْراوْ اَپَرْویز)                 218

جنگ‌هاى خسرو پرویز با بیزانس                218

جنگ‌هاى هِرَقْل         220

محاصره قسطنطنیّه      221

جنگ دَسْتْگرْد (در سال 627 م.)                221

خلع و قتل خسرو پرویز               221

خصایل خسرو پرویز   222

بیست و چهارم: قباد دوم (کَواتْ)               223

بیست و پنجم: اردشیر سوم (اَرْتَ خِشَتْرَ)     224

بیست و ششم الى سى و چهارم: زمان هرج و مرج      224

سى و پنجم: یزدگرد سوم (یِزْدْ کَرْتْ)         225

نهضت عرب به طرف ایران                      226

مقدمه        226

جنگ ذوقار               227

جنگ زنجیر               228

جنگ پُل (13 هجرى)               229

جنگ قادسیّه و تصرّف مداین (14 هجرى = 636 م.)                 230

جنگ جلولاء             231

جنگ نهاوند (21 هجرى = 642 م.)           232

تسخیر ایالات ایران و فوت یزدگرد            233

سلسله ساسانى پس از فوت یزدگرد            234

ایران پس از جنگ نهاوند           234

فصل دوم. تمدّن ایران در دوره ساسانى                   236

مبحث اول. طبقات، تشکیلات، مسکوکات، تجارت، روابط خارجه                     236

طبقات        236

تشکیلات ادارى         238

مالیّه           239

لشگر         240

داورى        241

چاپارخانه‌ها                243

روحانیّون   243

مسکوکات ساسانى    244

ذخیره نقدى خزانه      245

حرفت و تجارت        245

روابط ایران با دول خارجه          246

مبحث دوم. مذاهب در دوره ساسانى                        248

مذهب زرتشتى          248

زمان پیدایش زرتشت                 248

زندگانى زرتشت        249

آیین زرتشت              250

مذهب مانى               253

مذهب مَزْدَکْ           255

قسمت دوم: مهرپرستى               256

مذهب عیسوى و بودایى             257

مذهب عیسوى           257

مذهب بودایى            258

معتقدات آریان‌هاى ایرانى از نظر تاریخ      258

مبحث سوم. اخلاق ــ مجازات‌ها         260

اخلاق        260

مجازات‌ها                  261

مبحث چهارم. زبان، کتب پهلوى، ادبیّات، خطّ، تاریخ                263

زبان ــ کتب پهلوى    263

ادبیّات        265

خطّ دوره ساسانى       266

تاریخ         267

مبحث پنجم. صنایع            268

معمارى و حجّارى     268

کتیبه‌هاى ساسانى        271

نقاشى         272

شعر            272

موسیقى      272

زبان‌ها و خطوط ایران قدیم        272

دوم ــ خطوط             273

خاتمه               275

یک نظر اجمالى به چهارده قرن ایران باستان              275

کارهایى که آریان‌هاى ایرانى براى تمدّن بشر کرده‌اند               277

ضمیمه              281

فهرست سلسله‌هایى که در ایران قدیم سلطنت کرده‌اند              281

اسامى شاهان، وقایع مهم، دوره‌ها و سلطنت‌ها            281

تاریخ ایران پس از اسلام

(از صدر اسلام تا انقراض قاجاریه)

و

دوره پهلوى

 

 

بخش اول. از صدر اسلام تا مغول

قسمت  اوّل . تاریخ اسلام

 

فصل اول. عربستان و قوم عرب             299

جزیره‌العرب؛ 1ــ عرب بائده؛ 2ــ عرب قحطانیه 3ــ عرب اسماعیلیه یا مستعربه؛ آداب و ادیان عرب قبل از ظهور اسلام

فصل دوم. ظهور اسلام      319

سیرت حضرت رسول                 319

فصل سوم. خلفاى راشدین               332

مسأله خلافت؛ خلافت ابوبکر؛ خلافت عمربن الخطاب؛ خلافت عثمان؛ خلافت على‌بن ابى‌طالب؛ خلافت امام حسن؛ اسامى و مدت خلافت خلفاى راشدین

فصل چهارم. خلفاى اموى (41 ـ 132 هجرت)                355

وقایع داخلى؛ وقایع خارجى؛ اسامى و مدت خلافت خلفاى امویان

فصل پنجم. خلافت بنى‌عباس                  364

بنى‌امیّه و موالى؛ خلافت سفّاح؛ خلافت ابوجعفر منصور؛ خلافت مهدى و خلافت هادى؛ خلافت هارون‌الرّشید؛ خلافت امین؛ خلافت مأمون؛ خلافت معتصم؛ خلفاى دیگر؛ اسامى خلفاى عبّاسى و زمان خلافت هریک

قسمت دوم. تاریخ ایران بعد از اسلام

مقدمه              385

فصل اول. طاهریان و علویان طبرستان                      387

الف ـ طاهریان؛ 1 ـ طاهربن حسین؛ 2 ـ طلحه‌بن طاهر؛ 3 ـ عبداللّه‌بن طاهر؛ 4 ـ طاهربن عبداللّه؛ 5 ـ محمدبن طاهر؛ اسامى امراى طاهرى و زمان امارت هریک؛ ب ـ علویان طبرستان؛ 1 ـ حسن‌بن زید داعى کبیر؛ 2 ـ محمّدبن زید داعى؛ 3 ـ حسن‌بن على ناصر کبیر؛ 4 ـ حسن‌بن قاسم داعى صغیر؛ اسامى سادات علوى طبرستان و زمان امارت هریک

فصل دوم. دیالمه آل زیار                        401

سرزمین دیلم؛ 1 ـ مردآویج‌بن زیار؛ 2 ـ وشمگیربن زیار؛ 3 ـ بهستون‌بن وشمگیر؛ 4 ـ شمس‌المعالى قابوس‌بن وشمگیر؛ 5 ـ فلک‌المعالى منوچهر؛ 6 ـ نوشیروان‌بن فلک‌المعالى؛ اسامى امراى زیارى و زمان امارت هریک

فصل سوم. دیالمه آل‌بویه                        421

پسران بویه ماهیگیر؛ الف ــ دیالمه فارس؛ 1ــ عضدالدّوله‌بن رکن‌الدّوله؛ 2ــ شرف‌الدوله؛ 3ــ بهاءالدوله؛ 4ــ سلطان‌الدّوله؛ 5ــ ابوکالیجار مرزبان؛ 6ــ ملک رحیم؛ ب ــ دیالمه عراق و خوزستان و کرمان؛ ج ــ دیالمه رى و همدان و اصفهان؛ 1ــ مؤیّدالدّوله؛ 2ــ فخرالدّوله؛ 3ــ مجدالدّوله؛ 4ــ شمس‌الدّوله؛ 5ــ سماءالدوله؛ اسامى امراى آل بویه و زمان امارت هریک

فصل چهارم. صفّاریان        452

سیستان پیش از قیام یعقوب؛ 1ــ یعقوب‌بن لیث؛ 2ــ عمروبن لیث؛ 3ــ ابوالحسن طاهربن محمّدبن عمروبن لیث؛ 4ــ لیث‌بن علىّبن لیث؛ 5ــ ابوعلى محمدبن علىّبن لیث؛ امیرزادگان دیگر صفارى؛ اسامى امراى صفارى و زمان امارت هریک                  477

فصل پنجم. سامانیان           478

ابتداى امر سامانیان؛ 1ــ اسماعیل‌بن احمد، امیر عادل؛ 2ــ ابونصر احمدبن اسماعیل؛ 3ــ نصربن احمد؛ 4ــ نوح‌بن نصر؛ 5ــ ابوالفوارس عبدالملک‌بن نوح؛ 6ــ ابوصالح منصوربن نوح؛ 7ــ ابوالقاسم نوح‌بن منصور؛ 8ــ ابوالحارث منصوربن نوح؛ 9ــ ابوالفوارس عبدالملک‌بن نوح؛ اسامى امراى سامانى و زمان امارت هریک

فصل ششم. غزنویان            503

ابتداى امر غزنویان؛ 1ــ ابوالقاسم محمودبن سبکتکین؛ 2ــ سلطان محمدبن محمود؛ 3ــ سلطان مسعودبن محمود؛ 4ــ سلطان مودودبن مسعود؛ 5 و 6ــ على‌بن مسعود و مسعودبن مودود؛ 7ــ عبدالرّشیدبن محمودبن سبکتکین؛ 8ــ فرّخزادبن مسعودبن محمود؛ 9ــ ظهیرالدّوله ابراهیم برادر فرّخزاد؛ 10ــ علاءالدّوله مسعودبن ابراهیم؛ 11ــ ارسلان شاه پسر مسعود سوم؛ 12ــ یمین‌الدّوله بهرام‌شاه‌بن مسعود؛ 13ــ تاج‌الدّوله خسرو شاه‌بن بهرام‌شاه؛ 14ــ سراج‌الدّوله خسرو ملک‌بن خسرو شاه؛ اسامى امراى عزنوى و ایام امارت هریک

فصل هفتم. سلاطین غور                           533

غور و جبال و فیروزکوه؛ 1ــ سیف‌الدّین سورى؛ 2ــ علاءالدین حسین جهانسوز؛ 3ــ سیف‌الدین محمدبن علاءالدّین حسین؛ 4ــ غیاث‌الدّین ابوالفتح محمدبن سام؛ 5ــ معزّالدین محمدبن سام؛ 6ــ غیاث‌الدّین محمودبن غیاث‌الدّین محمد؛ 7 و 8ــ بهاءالدّین سام و علاءالدّین اتسز؛ 9ــ علاءالدین محمّدبن شجاع‌الدّین على؛ اسامى ملوک غور و ایام امارت هریک

فصل هشتم. سلاطین سلجوقى                 547

اصل و نسب سلاجقه؛ 1ــ رکن‌الدّین ابوطالب طغرل‌بن میکائیل‌بن سلجوق؛ 2ــ عضدالدّوله محمّد الب‌ارسلان‌بن جغرى؛ 3ــ جلال‌الدّین ابوالفتح حسن ملکشاه؛ 4ــ رکن‌الدّین ابوالمظفّر برکیارق؛ تجزیه دولت سلجوقى؛ 5ــ غیاث‌الدّین ابوشجاع محمد؛ 6ــ سلطان معزّالدّین ابوالحارث احمد سنجر؛ الف ــ دوره امارت سنجر؛ ب ــ دوره سلطنت سنجر؛ 7 ــ مغیث‌الدّین ابوالقاسم محمودبن محمّد؛ 8 ــ غیاث‌الدّین داوودبن محمود؛ 9 ــ رکن‌الدّین ابوطالب طغرل‌بن محمّد؛ 10 ــ غیاث‌الدّین ابوالفتح مسعودبن محمّد؛ 11 ــ معزّالدّین ابوالفتح ملکشاه‌بن محمود؛ 12 ــ غیاث‌الدّین ابوشجاع محمّدبن محمودبن محمّد؛ 13 ــ غیاث‌الدّین ابوالفتح سلیمان شاه‌بن سلطان محمّد؛ 14 ــ رکن‌الدّین ابوالمظفّر ارسلان‌شاه‌بن طغرل؛ 15 ــ رکن‌الدّین ابوطالب طغرل‌بن ارسلان شاه؛ اسامى سلاطین سلجوقى و زمان هریک

فصل نهم. اتابکان و خوارزمشاهیان       608

الف ــ اتابکان آذربایجان؛ 1 ــ شمس‌الدّین ابوبکر ایلدگز؛ 2 ــ نصرت‌الدّین ابوجعفر محمّد جهان پهلوان؛ 3 ــ مظفرالدّین عثمان قزل‌ارسلان؛ 4 ــ نصرت‌الدّین ابوبکربن محمّد جهان پهلوان؛ 5 ــ مظفرالدّین اوزبک؛ 6 ــ اتابک خاموش قزل‌ارسلان‌بن اوزیک؛اسامى اتابکان آذربایجان و زمان هریک؛ ب ــ خوارزمشاهیان؛ 1 ــ قطب‌الدّین محمّدبن انوشتکین؛ 2 ــ علاءالدّوله ابوالمظفّر اتسزبن قطب‌الدّین محمّد؛ 3 ــ تاج‌الدّین ابوالفتح ایل ارسلان‌بن اتسز؛ 4ــ جلال‌الدّین محمود سلطانشاه‌بن
ایل‌ارسلان؛ 5 ــ علاءالدّین تکش‌بن ایل‌ارسلان؛ 6 ــ علاءالدّین محمّدبن علاءالدّین تکش؛ 7 ــ جلال‌الدّین منکبرنى؛ اسامى خوارزمشاهیان و زمان هریک

بخش دوم. از مغول تا انقراض قاجاریه

قسمت اوّل . تاریخ ایران قبل از صفویه

 

فصل اول. استیلاى مغول                         635

اقوام ترک و مغول     635

فصل دوم. سیاست و آداب مغول         663

حکمیت تاریخ در باب چنگیز    663

فصل سوم. سلطنت جانشینان چنگیز تا ایام فرماندهى هولاگو                          674

سلطنت سلطان جلال‌الدّین منکبرنى؛ پادشاهى اوگتاى قاآن؛ سلطنت گیوک خان؛ سلطنت شعبه دوم خاندان چنگیزى منگوقاآن

فصل چهارم. لشکرکشى هولاگو به ایران و انقراض خلافت عباسى                  693

مأموریت هولاگو و دفع اسماعیلیه؛ فتح بغداد و انقراض خلافت عباسى

فصل پنجم. سلاطین مغول ایران یا ایلخانان             704

سلطنت اباقاخان؛ سلطنت سلطان احمد تگودار؛ سلطنت ارغون‌خان؛ سلطنت گیخاتو؛ سلطنت بایدو

فصل ششم. سلطنت ایلخانان مسلمان    716

1ــ سلطنت سلطان محمود غازان؛ 2ــ سلطنت محمد خدابنده اولجایتو؛ 3 ــ سلطان ابوسعید بهادرخان؛ ایلخانان آخرى؛ فهرست اسامى ایلخانان ایران

فصل هفتم. فترت بین دوره ایلخانى و دوره تیمورى                     754

1ـ ملوک کرت؛ اسامى ملوک آل کرت و ایّام هریک؛ 2ـ اتابکان فارس؛ اسامى اتابکان فارس و ایّام هریک؛ 3ـ قراختاییان کرمان؛ اسامى قراختاییان کرمان و ایّام هریک؛ 4ـ خاندان اینجو و آل مظفر؛ اسامى سلاطین آل‌مظفر و زمان هریک؛ 4ـ امراى لرستان؛ اسامى اتابکان لر بزرگ؛ 5ـ چوپانیان؛ امراى چوپانى؛ 6ـ امراى ایلکانى یا آل‌جلایر؛ 7ـ سربداران و طغاتیموریه؛ اسامى امراى سربدارى و ایّام هریک؛ اسامى امراى طغاتیمورى و ایّام هریک   801

فصل هشتم. تمدن و معارف و صنایع در عصر استیلاى مغول      803

بزرگان این دوره؛ 1ـ مورّخین و نویسندگان؛ 2ـ علما و عرفا و حکما؛ 3ـ شعرا؛ صنایع و ابنیه و آثار؛ معمارى و ابنیه

فصل نهم. ظهور امیرتیمور و تشکیل سلسله گورکانیان                    813

اوضاع ماوراءالنّهر مقارن ظهور امیرتیمور

فصل دهم. جانشینان تیمور                       829

1 و 2ـ سلطان خلیل و شاهرخ؛ 3 و 4ـ میرزا علاءالدّوله و میرزا الغ‌بیک؛ 5ـ عبداللّطیف؛ 6ـ میرزا عبداللّه؛ 7ـ میرزا بابر؛ 8ـ سلطان ابوسعید؛ شاهزادگان دیگر تیمورى؛ اسامى امراى تیمورى و زمان هریک

فصل یازدهم. ترکمانان قراقویونلو و آق‌قویونلو     837

الف ـ امراى قراقویونلو؛ 1ـ قرایوسف‌بن قرامحمّد؛ 2ـ اسکندربن قرایوسف؛ 3ـ جهانشاه‌بن قرایوسف؛ 4ـ حسنعلى میرزا؛ اسامى امراى قراقویونلو و زمان هریک؛ ب ـ امراى آق‌قویونلو؛ 1ـ امیرحسن‌بیک‌بن على‌بن قراعثمان؛ 2 و 3ـ سلطان خلیل و یعقوب‌بیک؛ امراى دیگر آق‌قویونلو؛ اسامى امراى آق‌قویونلو و ایام هریک                  843

فصل دوازدهم. اصل و نسب و ابتداى کار صفویه                          845

سلطنت شاه طهماسب اوّل؛ سلطنت شاه اسماعیل دوم؛ سطان محمّد خدابنده

فصل سیزدهم. سلطنت شاه عباس بزرگ                   858

فصل چهاردهم. سلاطین آخرى صفوى                       872

سلطنت شاه صفى؛ سلطنت شاه‌عباس دوم؛ سلطنت شاه‌سلیمان؛ پادشاهى شاه‌سلطان حسین؛ سلطنت

شاه طهماسب دوم؛ اسامى پادشاهان صفوى و ایّام هریک

فصل پانزدهم. سلسله افشاریّه                    888

ظهور نادر؛ سلطنت علیشاه و ابراهیم‌شاه و شاهرخ؛ اسامى سلاطین افشاریّه و مدّت هریک

فصل شانزدهم. سلسله زندیّه                     912

اوضاع ایران مقارن ظهور کریم‌خان؛ سلطنت کریم‌خان؛ بازماندگان کریم‌خان؛ پادشاهى لطفعلى‌خان؛ اسامى پادشاهان زند و مدّت هریک

فصل هفدهم. سلسله قاجاریّه                   926

ابتداى کار قاجاریه؛ سلطنت فتحعلى‌شاه؛ دوره اوّل جنگ‌هاى روس و ایران؛ دوره دوّم جنگ‌هاى ایران و روس؛ سلطنت محمدشاه

فصل هجدهم. سلسله قاجاریه (بقیه)      980

سلطنت ناصرالدین‌شاه؛ سلطنت مظفرالدین‌شاه

فصل نوزدهم. مشروطیت ایران              1008

سلطنت محمدعلى شاه؛ سلطنت احمدشاه

فصل بیستم. دوره پهلوى   1019

 1. رضاشاه؛ انقراض قاجاریه و سلطنت رضاخان سردارسپه؛ تشدید دیکتاتورى رضاشاه؛ 2. محمدرضا پهلوى؛ منظره عمومى کشور پس از کناره‌گیرى رضاشاه؛ جنبش ملى کردن نفت؛ تشکیل نهضت مقاومت ملى

نمایه (تاریخ ایران قبل از اسلام)                  1081

نمایه (تاریخ ایران پس از اسلام)                  1087

 

انتشارات نگاه

کتاب تاریخ ایران (قبل از اسلام | بعد از اسلام |عصر پهلوی)          کتاب تاریخ ایران (قبل از اسلام | بعد از اسلام |عصر پهلوی)

کتاب تاریخ ایران (قبل از اسلام | بعد از اسلام |عصر پهلوی)          کتاب تاریخ ایران (قبل از اسلام | بعد از اسلام |عصر پهلوی)

کتاب تاریخ ایران (قبل از اسلام | بعد از اسلام |عصر پهلوی)          کتاب تاریخ ایران (قبل از اسلام | بعد از اسلام |عصر پهلوی)

کتاب تاریخ ایران (قبل از اسلام | بعد از اسلام |عصر پهلوی)          کتاب تاریخ ایران (قبل از اسلام | بعد از اسلام |عصر پهلوی)

کتاب تاریخ ایران (قبل از اسلام | بعد از اسلام |عصر پهلوی)          کتاب تاریخ ایران (قبل از اسلام | بعد از اسلام |عصر پهلوی)

 

توضیحات تکمیلی

وزن 1800 g
ابعاد 24 × 17 cm
پدیدآورندگان

, ,

نوع جلد

نوبت چاپ

شابک

978-964-351-332-0

قطع

SKU

94770

تعداد صفحه

1124

سال چاپ

موضوع

تعداد مجلد

وزن

1800

1 دیدگاه برای تاریخ ایران (قبل از اسلام | بعد از اسلام |عصر پهلوی)

 1. سینوهه پری یونا

  سلام
  من کتاب تاریخی ایران قبل و بعد از اسلام میخوام با pdf چطور میتونم پیداش کنم من در کردستان عراق هستم اگر جواب بیدەای خیلی ممنونم

  • مدیر سایت

   کتاب های ما نسخه‌ی چاپی هستند.
   سپاس

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Pin It on Pinterest

Share This