چاره كمرويى، قدرت اراده، دقت

3,000 تومان


ريموند ـ دوسن لوران

محمدحسين سرورى

بخشی از یادداشت مترجم : … در این مختصر سعی شده است با ارائه را حل های مناسب و منطقی با کمرویی، ضعف اراده و بی دقتی که از بیماریهای قرن ماشین است مبارزه کرده، از عواقب شوم بی دقتی جلوگیری کرده و ضرورت و امکانات افزایش تمرکز فکری و تربیت دقت را د راختیار خواننده قرار داده و او را با علل، عواقب و راه درمان کمرویی آشنا ساخت .

توضیحات

گزیده ای از کتاب، چاره كمرويى، قدرت اراده، دقت

كمرويى كه نوعى بيمارى روانى است اساسآ از طريق معالجات اخلاقى و روحى درمان‌پذير است.

در آغاز کتاب، چاره كمرويى، قدرت اراده، دقت ؛ می خوانیم

فهرست مطالب

مقدمه مترجم           11

1ـ اراده     13

ـ فرد با اراده           13

ـ خواستن يعنى چه؟   14

ـ خواستن، عبارت از تحقق بخشيدن به اراده معقول و منطقى است          14

ـ تمرين اول            26

ـ تمرين دوم            27

ـ تمرين سوم           27

2ـ تربيت اراده           17

ـ تمرين اول            18

ـ تمرين دوم            19

ـ تمرين سوم           20

3ـ تقويت اراده         ـ احساس نيروى است كه اراده را تحت فشار قرار مى‌دهد       29

ـ تأمل و تفكر         30

ـ تمرينات 35

4ـ احساسات ضد و نقيض          36

ـ احساس نوعآ امرى متغير و فاقد ثبات است.         36

ـ احساسات ضد و نقيض را تجزيه و تحليل كنيد      37

ـ عليه احساسات ضدّ و نقيض با تلقين به نفس مبارزه كنيد.     39

ـ احساسات ضدّ و نقيض را به نفع خود تغيير دهيد.   40

ـ احساسات مناسب را تقويت كنيد          42

ـ تمرين اول            42

ـ تمرين دوم            43

5ـ تلاش و مقاومت     44

ـ با تمرين متديك مى‌توانيد اراده خود را تقويت كنيد             45

ـ هر روز چند كار ارادى براى خود ترتيب دهيد      45

ـ تعداد دفعات و شدّت سختى كارهاى ارادى را به تدريج زياد كنيد        46

ـ خود را همانند تمرين ورزشى، در اختيار تمرين اراده خود قرار دهيد.    47

ـ تمرين اراده براى شما نشاط بخش خواهد بود       48

ـ براى كنترل و فعال كردن تربيت ارادى يك وسيله ساده و عملى وجود دارد          50

ـ تمرين اول            50

ـ تمرين دوم            51

6ـ دست به‌كار شويد!                 52

ـ شخصيتى نيرومند و جذاب براى خود فراهم كنيد.   53

ـ اجازه بدهيد با صداقت تمام كه به صلاح شما است حرف بزنيم.           55

ـ تغيير روحيه          55

ـ دهن‌لقى   56

ـ بدگويى و غيبت     56

ـ خودنمايى            56

ـ خودخواهى          56

ـ تنبلى     57

ـ جنون جناس         57

ـ بى‌اعتنايى و لاقيدى در پوشاك            57

ـ بدلباسى   58

ـ عادت زشت غذايى             58

ـ براى زندگى خود هدف كلى در نظر بگيريد          59

ـ براى‌خود هدف‌هاى‌مخصوصى‌در نظر بگيريدتاساعات‌فراغت‌خودراپر كنيد           61

7ـ آخرين توصيه‌ها و دستورالعمل‌ها            62

ـ اراده خود را دائمآ به كار واداريد          62

ـ جهش اراده خود را دائمآ حفظ كنيد      63

ـ هر روز براى خود انجام بعضى كارهايى را در نظر بگيريد      64

ـ تربيت اراده ارزنده‌ترين ثروت‌ها را براى شما فراهم خواهد كرد.          64

كمرويى

1ـ درمان مؤثر و آسان                69

ـ اگر علائم كمروئى در خود احساس مى‌كنيد          69

ـ مى‌خواهيد بهبود حاصل كنيد   70

ـ روش زير را امتحان كنيد       71

ـ روش زير مسلمآ شما را معالجه خواهد كرد          72

ـ تمرين     74

2ـ علل كمرويى          76

ـ علت كمرويى معمولا تصورات غلط است            76

ـ اولين علت كمرويى: تحقير بى‌دليل خود   77

ـ دومين علت كمرويى: پخمگى خيالى      79

ـ سومين علت كمرويى: ترس بى‌دليل از مورد تمسخر ديگران بودن         79

ـ چهارمين علت كمرويى: عدم اعتماد بعد از شكست             79

ـ پنجمين علت كمرويى: نقطه ضعفى كه در اهميت آن مبالغه مى‌شود        80

ـ كمرويى تواضع نيست           81

ـ اهميت حقيقت در تسلط برخود و در تمام موضوعات تربيتى   81

ـ نتيجه عملى          82

ـ تمرين اول            83

ـ تمرين دوم            83

3ـ عواقب كمرويى      85

ـ تنظيم بيلان كار      85

ـ عواقب و آثار بدنى كمرويى    85

ـ عواقب خانوادگى كمرويى      87

ـ عواقب كمرويى در زمينه كار و شغل      89

ـ عواقب و آثار كمرويى در وجدان          90

ـ تمرين اول            91

ـ تمرين دوم            92

4ـ معالجات روانى       93

ـ معالجات روانى در درجه اول اهميت قرار دارند     93

ـ تمرين اول            94

ـ تمرين دوم            95

ـ تمرين سوم           97

ـ تمرين چهارم         98

ـ تمرين پنجم          99

ـ تمرين ششم          100

ـ تمرين هفتم           102

ـ تمرين هشتم         103

5ـ معالجات جسمانى   105

ـ آيا معالجات جسمانى عليه كمرويى وجود دارد؟    105

ـ بهداشت و ورزش    106

ـ تمرينات تنفسى      107

ـ اطمينان نگاه         108

6ـ مبارزه براى پيروزى               109

ـ حس رزم‌جويى را در خود پرورش دهيد            117

ـ در مبارزه ثابت قدم باشيد و پشتكار داشته باشيد   118

دقت

1ـ حواس پرتى          121

ـ آيا شما به اين معلوليّت مبتلا هستيد؟     122

ـ حواس‌پرتى به كيفيت كار لطمه مى‌زند    124

ـ حواس‌پرتى مغز را خسته مى‌كند          125

ـ حواس پرتى سبب بى‌ميلى و انزجار از كار مى‌شود             126

2ـ محاسن تمركز دقت               128

ـ تمركز دقت سبب سهولت كار مى‌شود     128

3ـ تمركز دقت حافظه را بهبود مى‌بخشد    129

ـ تمركز دقت سبب كسب تجربه مى‌شود    131

ـ تمركز دقت در حل مسائل مشكل به كار مى‌رود     131

ـ تمركز دقت شما را از ناراحتى در امان مى‌دارد      133

ـ عادت بر تمركز دقت، هيچ زحمتى ندارد،             134

3ـ چند تمرين براى تمركز دقت   135

ـ تمرين اول            135

ـ تمرين دوم            136

ـ تمرين سوم           137

ـ تمرين چهارم         138

ـ تمرين پنجم          138

4ـ ضرورت استراحت   142

ـ در نظر گرفتن چند سرگرمى براى خود ضرورى است          144

ـ بهترين نوع استراحت و تمدد اعصاب از طريق ورزش بدنى…             146

چند نمونه از سرگرمى‌هاى ساده             147

ـ موسيقى   147

ـ عكاسى   147

ـ نقاشى     147

5ـ استعداد مشاهده     149

برخوردارى از استعداد مشاهده به نفع شما است       150

ـ تمرين اول            151

ـ تمرين دوم            152

ـ تمرين سوم           152

ـ تمرين چهارم         153

6ـ تربيت منظّم و مرتّب دقت       155

ـ از «ساعات پوچ» حذر كنيد   155

ـ در موقع كار مواظب خود باشيد           157

ـ در مواقع لزوم پابه پاى صحبت ديگران پيش برويد             158

ـ از اوقات فراغت خود صحيحآ استفاده كنيد          160

ـ چشم‌هايتان را به روى دنياى خارج باز كنيد         161

ـ حالا به تربيت دقت شما برگرديم          165

مقدمه مترجم

كمرويى كه نوعى بيمارى روانى است اساسآ از طريق معالجات اخلاقى و روحى درمان‌پذير است.

افراد زود رنج، بى‌ثبات و ضعيف فاقد اراده بوده و همانند سنگريزه‌هاى ته رودخانه خود را تسليم حوادث مى‌كنند و بدون هيچ اراده‌اى در جهت جريان آب حركت مى‌كنند. در برخوردبا كمترين مشكل دلسرد شده در نوعى بى‌حالى و سكون فرو مى‌روند. اراده انسان ابزار گران‌بهايى است اگر كسى بخواهد حداكثر استفاده را از آن ببرد بايد از ويژگى‌هاى آن آگاه باشد. نبايد فراموش كرد كه انسان در هر وضع روانى كه باشد حتى موقعى كه در ناراحتى بسر مى‌برد، مى‌تواند اراده خود را پرورش بدهد و با تقويت منش خود موجودى قوى و پر قدرتى باشد.

اگر هنوز هم در آستانه سنين جوانى قرار داريد يعنى در سنى كه دوران شكل‌گيرى خود را مى‌گذرانيد در فكر انتخاب يك شغل دائمى باشيد و توجه كنيد كه درست نيست بدون تصميم و بدون فكر قدم در راهى بگذاريد و وارد مسيرى شويد كه بعدها نتوانيد آن را به اين سادگى‌ها و بدون عواقب شديد با راه و مسير ديگرى عوض كنيد. انسان با سرنوشت خود «شير يا خط» بازى نمى‌كند.

بعضى‌ها نمى‌توانند در شغل و حرفه‌اى كه ظاهرآ استعداد آن را دارند موفقيتى بدست آورند. اين گونه افراد قربانى نوعى معلوليّت هستند كه «حواس پرتى» ناميده مى‌شود.

افرادى كه نمى‌توانند با دقت هدف مشخص و معينى را دنبال كنند افرادى هستند كه تحت تأثير خيالات واهى خود و نوعى فعاليت بيش از حد قرار گرفته و مدعى هستند مى‌توانند چند كار را همزمان با هم انجام دهند ولى هيچ وقت موفقيتى نصيب آنان نمى‌شود زيرا نيروى خود را، به جاى اين كه روى يك هدف مشخصى متمركز كنند، پراكنده مى‌سازند و فراموش مى‌كنند كه: «با يك دست دو هندوانه نمى‌توان برداشت».

خلاصه، كمرويى، ضعف اراده و بى‌دقّتى، هر يك نوعى معلوليّت بشمار مى‌روند كه در عين حال خيلى راحت معالجه و درمان مى‌شوند.

در اين مختصر سعى شده است با ارائه راه‌حل‌هاى مناسب و منطقى با كمرويى، ضعف اراده و بى‌دقّتى كه از بيمارى‌هاى قرن ماشين است مبارزه كرده، از عواقب شوم بى‌دقّتى جلوگيرى كرده و ضرورت و امكانات افزايش تمركز فكرى و تربيت دقت را در اختيار خواننده قرارداده و او را باعلل، عواقب و راه درمان كمرويى آشنا ساخت.

          دكتر محمدحسين سرورى

               تهران ـ  1363

جزئیات کتاب

وزن 400 kg
ابعاد 21 × 14 cm
وزن

400

پدیدآورندگان

ریموند ـ دوسن لوران, محمدحسین سرورى

نوع جلد

شومیز

SKU

94512

نوبت چاپ

کم

شابک

978-964-351-544-7

قطع

رقعی

تعداد صفحه

175

موضوع

روانشناسی

سال چاپ

1388

تعداد مجلد

یک

دیدگاه‌ها

دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “چاره كمرويى، قدرت اراده، دقت”