(021) 66480377-66975711
یک روبان بنفش

یک روبان بنفش

گزیده ای از متن کتاب کتاب یک روبان بنفش نوشتۀ هدر برچ ترجمۀ فروغ مهرزاد زمان حاضر ویل ردیف جلو نشسته بود، حتی بدون برگرداندن سرش هم می‌دانست اتاق پر است. وجود افرادی را حس می‌کرد که سخت به هم فشار می‌آوردند تا آخرین احترامشان را نشان دهند. با همۀ وجودش غمی را که همراه...
سفید برفی باید بمیرد

سفید برفی باید بمیرد

گزیده ای از کتاب “سفید برفی باید بمیرد” نوشتۀ نله نویهاوس رمان سفید برفی باید بمیرد در آغاز این کتاب می خوانید: پلکان آهنی زنگ زده، به سمت طبقه‌ی پایین باریک و شیب‌دار بود. او دیوار را در جست‌وجوی کلید برق لمس و لحظه‌ای بعد حباب بیست‌و‌پنج واتی فضا را با...
یک فنجان قهوه با ادگار آلن پو – چشم و چراغ ۸۷

یک فنجان قهوه با ادگار آلن پو – چشم و چراغ ۸۷

در آغاز کتاب می خوانیم : کتاب یک فنجان قهوه با ادگار آلن پو نوشتۀ اندرو بارجر ترجمه فروغ مهرزاد فهرست دربارۀ نویسنده ۹ ۱۸۱۱_ دو سالگی.. ۱۱ ۱۸۲۲_ سیزده سالگی.. ۱۶ ۱۸۲۴_ پانزده سالگی.. ۳۲ ۱۸۲۵_ شانرده سالگی.. ۴۶ ۱۸۲۶_ هفده سالگی.. ۶۳ ۱۸۲۷_ هیجده سالگی.. ۸۰ ۱۸۲۹_ بیست...