با سبزترین، با آفتابی ترین درودها.

این دفتر «فیلم _ شعر»های من است. فیلم‌هایی که با کلمه ساخته‌ام. بیت غزلنمایش است. به همراه تصویرهای به هم چسبیده.

یعنی بیست «کولاژ» «collage» کار من.

در این تجربه‌ی تازه: من و تو چیزی از دست نمی‌دهیم.

دراین سفر نو ، قرار است زیباتر شویم.

لینک خرید کتاب :

https://www.negahpub.com/book/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86/

Pin It on Pinterest

Share This