آثار هاینریش بل روایتی است از جنگ و تاثیر مخرب آن بر عشق، غرور و اخلاق. بل از ملالت ها ، پلیدی ها و بی معنی بودن جنگ سخن می گوید…

برخیز عشق من برخیز

کودکان هم غیر نظامی هستند

سفر های بسیار به هایدلبرگ

عقاید یک دلقک – مجموعه آثار 6

Pin It on Pinterest

Share This