“شکسپیر در هارلم” عنوان مجموعه اشعار لنگستون هیوز، نویسنده و شاعر نامدار آمریکایی است. انتشارات نگاه این مجموعه شعر را، با ترجمه ای از حسن علیشیری به مخاطبان خود عرضه خواهد کرد.
مخاطبان می توانند این مجموعه اشعار را در سی و دومین نمایشگاه کتاب، با مراجعه به غرفه ی انتشارات نگاه تهیه کنند.

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Pinterest
  • LinkedIn
  • Gmail

Pin It on Pinterest

Share This