پژواک کلید عشقت

در قفل سینه

سینه ام که تهی‌است

آری، حال فهمیدم

که سفید سپیدی اسمم

از کجا آغاز شد؟

 

قاصدک سپید

 

Pin It on Pinterest

Share This