(021) 66480377-66975711

برای نابود کردن یک فرهنگ
نیازی نیست کتابها را سوزاند
کافیست کاری کنید مردم آنها را نخوانند

(بیست و دوم می در گذشت ویکتور هو گو)

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This