تعجب نکن!

ما مردم

دلباخته‌ی چیزی نمی‌شویم

مگر از دنیا جدایمان کند

قبول کن زندگی هم

جای خودش نیست

حتی اگر سهم ما

تلوزیونی

در باعاد حرف‌هایمان باشد

 

 

(بخشی از یک شعر)

 

آپارتمان عمر

Pin It on Pinterest

Share This