مجموعه هفت داستان کوتاه از نویسندگان معاصر آمریکا

این کتاب مجموعۀ هفت داستان تحسین شدۀ رئالیستی است که توسط نویسندگان مترقی آمریکا بین سال‌های 2014 تا 2016 در نشریات معتبر ادبی آن کشور به چاپ رسیده‌اند. همۀ داستان‌ها نمایانگر پوچی و ناهنجاری‌های اجتماعی و سردرگمی طبقات متوسط شهری امروز آمریکاست که عموما درگیر تلاش معاش و گرفتار زندگی امروزی مردم آمریکا در مقابل دیدگان خوانندۀ فارسی زبان جدیدی از زندگی امروزی مردم آمریکا در مقابل دیدگان خوانندۀ فارسی زبان می‌گشاید و اورا وادار می‌کنند تا با دید و تفکری متفاوت با آنچه که در رسانه های جمعی دنیا در مدح زندگی آمریکایی به جهان عرضه می‌شود به این جامه بنگرد.

 

از آنجا که ایستاده بودم چه دیدم- مجموعه آثار 108

Pin It on Pinterest

Share This